Изјава за приватност

АЈ СТАИЛ ДОО се обврзува дека нема да ги злоупотребува личните податоци од обрзците за нарачка. За лични податоци се сметаат сите податоци со кои се потврдува идентитетот на кушувачот (име, презиме, адреса, e-маил и сл.). АЈ СТАИЛ ДОО нема да ги разоткрива личните податоци на трето лице, освен ако така е пропишано со закон и во случаи кога е потребно за исполнување на обврските.

 

Сите податоци за купувачот стого се чуваат и се достапни само за вработените и поврзаните лица на кои им се тие податоци потребни за успешно извршување на своите задачи. Сите вработени во АЈ СТАИЛ ДОО и деловни партнери се одговорни за почитување воглавно со заштита на приватност. АЈ СТАИЛ ДОО се обврзува да пружи заштита на личните податоци на купувачот на начин да ги собира само основните податоци од купувачите кои се потребни за исполнување на обрврските. Податоците кои со пристапот на интернет страницата автоматски се бележат, а не се лични податоци (вид на претражување, број на посети, време поминато на страниците итн.) АЈ СТАИЛ ДОО има право да ги користи исклучиво поради оцена на посетеност на страницата и поради подобрена задржина и функционалност на истата.

 

АЈ СТАИЛ ДОО ги информира купувачите за начинот на користење на собраните податоци притоа редовно им дава можност за избор за употреба на нивните податоци, вклучувајки можност за одлука дали би сакале или не нивното име да се одстрани од листата која се користи за маркетинг кампања. Во случај на промена на лични податоци кои се евидентираат при регистрација, купувачот е должен  да ги извести АЈ СТАИЛ ДОО за промената. Во случај на промена за која не сме известени, АЈ СТАИЛ ДОО не одговара за било какви недостатоци во поглед на нарачката односно за испорака на производите. Горе наведените одредби за лични податоци се однесуваат исклучиво на почетната страна на Web Shop www.istyle.mk и на сите страници во www.istyle.mk  доменот.

 

Освен во случај на електронска нарачка, АЈ СТАИЛ ДОО нема да испраќа електронски пораки на купувачот ако тој не е прифатил таква одлука.