ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТА ‘EASY UPGRADE” ЗА ПРОИЗВОДИ НА APPLE ШТО СЕ НА СИЛА ОД 06.02.2024
ДО ДАТУМОТ КОГА ПРОГРАМАТА Е ОТКАЖАНА

I. Општи услови на Програмата Easy upgrade за производи на Apple

1.1 Програмата Easy Upgrade за Apple производи (во натамошниот текст „Програмата“) под водство на „Ај Стаил“ ДОО (во натамошниот текст „Ај Стаил“), со седиште и адреса: Ул.Ванчо Прке бр.65, ЕМБС.: 6808573 и ќе се врши во малопродажните продавници на Ај Стаил на територијата на Република С.Македонија (списокот со сите продавници на Ај Стаил е достапен на следниот линк : https://istyle.mk/locations
Програмата не е достапна за онлајн купувања.
1.2 Програмата се нуди на клиенти - потрошувачи (во смисла на Законот за заштита на потрошувачите), кои купиле избрани производи на Apple - дел од Програмата и кои подлежат на усогласеност со овие Општи одредби и услови (во натамошниот текст „Клиент“ или „Клиенти“).
1.3 Целта на оваа Програма е да ги поттикне корисниците на производите на Apple да ги обноват своите Apple уреди со понов модел после одреден период со тоа што на овие корисници ќе им обезбеди можност да ги продаваат своите стари уреди по однапред одредена куповна цена.
1.4 Програмата им овозможува на Клиентите кои аплицирале за учество во Програмата и се подобни за Програмата да ги продаваат своите производи на Apple купени првично од Ај Стаил назад на Ај Стаил по однапред одредена фиксна цена за откуп, како што е договорено во моментот на склучување на договорот за купување за соодветните производи.

II. Услови за пристап до Програмата
Задолжителни услови за учество во Програмата Easy Upgrade се:
а. Клиентот купил производ на Apple кој учествува во Програмата (! Програмата не се однесува на сите производи на Apple , туку само на производи експлицитно назначени од Ај Стаил како производи кои учествуваат во Програмата);
б. Производот што учествува во Програмата е купен од Ај Стаил, и учествува во Програмата;
в. Клиентите да имаат полни 18 години;
г. Клиентот покажува волја да учествува во Програмата.
2.1. Производи на Apple кои учествуваат во Програмата
Во Програмата учествуваат само избрани производи од асортиманот што го нуди Ај Стаил. Програмата не ги вклучува сите производи што Ај Стаил ги продава. Списокот на производи кои учествуваат во Програмата е објавен на веб-страницата Ај Стаил: (https://istyle.mk/easy-upgrade), а тие се достапни во продавниците на Ај Стаил. Списокот производи може да се промени од страна на Ај Стаил во секое време и без претходна најава. Секоја промена на списокот ќе се ажурира и на веб-страницата и во информативните материјали во продавниците за малопродажба.
Ај Стаил не гарантира континуирана достапност на сите производи вклучени во Програмата во сите продавници на мало. Можно е достапноста на производ вклучен во Програмата во дадена продавница да не е привремено на залиха. Вработените во продавницата ќе го информираат Клиентот за достапноста во други продавници на Ај Стаил или за претстојна испорака.

2.2. Плаќање на куповната цена
2.2.1 Од Програмата може да имаат корист Клиентите кои купиле производи на Apple, кои учествуваат во Програмата.

III. Период за откуп
3.1 Периодот на откуп е временскиот период со чие истекување Клиентот кој учествува во Програмата има право да му продаде на Ај Стаил, а Ај Стаил купува од Клиентот свој производ на Apple според условите на Програмата.
3.2 Периодот на откуп се одредува при склучување на договорот за купување на производ кој учествува во Програмата и по изразена волја на Kлиентот да учествува во Програмата.
3.3 Периодот за откуп може да се постави на 12, 24 или 36 месеци од датумот на купувањето и се применува различно во зависност од производите што учествуваат. Доколку Клиентот купи повеќе од еден производ, Ај Стаил ќе ги наведе во понудата производите кои учествуваат и соодветно периодот на откуп за секој од нив.
3.4 Клиентот има право да го продаде својот производ на Ај Стаил после истекот на однапред избраниот период за откуп, но не подоцна од 30 дена после тоа.

IV Фиксна откупна цена
4.1 Фиксната цена за откуп е цената што Клиентот се согласува да ја даде на Ај Стаил, а вториот се согласува да купи од Клиентот производ на Apple купен според условите од Дел II погоре и после истекот на периодот за откупување.
4.2 Фиксната куповна цена се одредува во моментот на потпишување на купопродажниот договор за производот на Apple кој учествува во Програмата со помош на софтверската програма Foxway. Вака одредената фиксна куповна цена останува фиксна цена за откупување на производот од Ај Стаил, под услов производот да е во согласност со член 8 и да биде донесен во малопродажба на Ај Стаил најдоцна 30 дена после истекот на периодот за откупување.

5 Механизам на Програмата
5.1 Пријава за учество во Програмата
Во случај Клиентот да ги исполни условите за пристап до Програмата наведени во Дел II, Клиентот може да побара учество во Програмата најдоцна во моментот на склучување на договорот за купување на производ, кој учествува во Програмата.

5.2. Одредување на периодот за откуп
5.2.1. Можноста за откуп и периодот на откуп во кој ќе се изврши откупот ги утврдуваат Страните по склучувањето на договорот за купопродажба.
5.2.2. Доколку Клиент изрази волја да учествува во Програмата (најдоцна во моментот на купување на производ на Apple), тој/таа избира да го исплати својот Потрошувачки заем за период од 12, 24 или 36 месеци. Договорните услови на Потрошувачкиот заем ќе се определат според избраниот период на откуп.
5.3. Утврдена фиксна откупна цена
5.3.1. При купувањето на производи на Apple од страна на Клиентот, Ај Стаил ќе го информира Клиентот, кој изразил волја да учествува во Програмата за фиксна откупна цена (утврдена во согласност со член 4.2 погоре) за која оригиналниот производ на Apple ќе биде откупен назад од Клиентот од страна на Ај Стаил на крајот од овие 12, 24 или 36 месеци што одговараат на неговиот избор.
5.3.2. Ај Стаил ќе испечати понуда за откуп во која (меѓу другото) се наведува индивидуализацијата на купениот уред, фиксната цена за откуп, периодот на откуп.
5.4. Завршување на трансакцијата за купопродажба на производ кој учествува во Програмата
После завршувањето на претходните чекори,Клиентот и Ај Стаил склучуваат договор за откуп на Apple производ, учество во Програмата и потпишуваат понуда за откуп.

6 Услови за повторен откуп на производ Apple што учествува во Програмата

6.1 Само Клиентот кој потпишал понуда за откуп има право да ја искористи можноста за откуп. Овие права не смеат да се пренесат на трето лице, ниту бесплатно, ниту со против плаќање.
6.2 Ај Стаил може да го информира Клиентот 60 и 30 дена пред истекот на избраниот период од 12, 24 или 36 месеци преку е-пошта или телефон за претстојното истекување на периодот за откуп. Информациите може да се испратат и на последниот ден од периодот.
6.3 Неиспраќање пораки или неуспехот на Клиентот да ги прими и прочита истите, не влијае на исполнувањето на договорните услови и не го ослободува Клиентот од обврските преземени во рамките на Програмата.
6.4 Доколку Клиентот сака да ги искористи своите права и добие бенефит од Програмата на крајот на избраниот период од 12, 24 или 36 месеци, Клиентот ќе го донесе производот на Apple што учествува во Програмата во една од продавниците на мало на Ај Стаил.
6.5 Клиентот има грејс период од 30 дена по истекот на наведениот период на откуп за да ја заврши постапката на откупување (на пример: ако Клиентот избрал период на откуп од 12 месеци, Клиентот има право да го оствари своето право со носење на производот во продавницата на Ај Стаил најдоцна до крајот на 13-тиот месец од датумот на купување на производот).
6.6 Доколку Клиентот ја иницира и заврши трансакцијата за откуп во рок од 30 дена од истекот на периодот на откуп, ќе се применуваат правилата наведени подолу. Доколку Клиентот ја започне трансакцијата за откуп после повеќе од 30 дена по завршувањето на периодот на откуп, Ај Стаил може да го купи производот на Apple што учествува во Програмата, но по куповна цена одредена во тоа време користејќи ја партнерската платформа Foxway - односно по тековна набавна цена.

VII Чекори за откуп на Apple производ кој учествува во Програмата на Ај Стаил

7.1 Клиент кој сака да има корист од Програмата ќе го донесе својот уред во една од продавниците на Ај Стаил во рок од најмногу 30 дена до крајот на периодот на откуп (12, 24 или 36 месеци). Ај Стаил ќе ја спроведе постапката за повторно откупување во согласност со условите на Програмата.
7.2 Дијагностичкиот тест („Дијагностички тест“) одредува дали производот на Apple што учествува ги исполнува условите за откуп наведени во Дел VIII подолу. Дијагностичкиот тест го врши Ај Стаил бесплатно.
7.3 Доколку при дијагностичкиот тест се потврди дека уредот ги исполнува сите услови од Дел VIII, Страните ќе потпишат договор за купопродажба и Ај Стаил ќе го исплати клиентот на трансакциска сметка фиксна цена за откуп, наведена во понудата за откуп.
7.4 Ако дијагностичкиот тест покаже дека уредот не ги исполнува критериумите за откуп (наведени во Дел VIII), тогаш фиксната откупна цена ќе се намали пропорционално на откриените дефекти. После извршувањето на дијагностичкиот тест, Ај Стаил на купувачот му нуди тековна набавна цена врз основа на условите на производот. Доколку Клиентот се согласи со предложената тековна куповна цена, Страните ќе потпишат договор за купопродажба и Ај Стаил ќе му ја исплати на Клиентот утврдената тековна цена во готово.
7.5 Доколку Клиентот го донесе уредот во продавниците на Ај Стаил и сака да го продаде својот уред по истекот на рокот според член 7.1, Ај Стаил може да му понуди на Клиентот моментална куповна цена врз основа на условите на производот. Доколку Клиентот се согласи со предложената тековна куповна цена, Страните ќе потпишат договор за купопродажба и Ај Стаил ќе му ја плати утврдената тековна цена на Клиентот во готово.
7.6 Пред да го предаде својот уред на Ај Стаил, Клиентот е должен да ги избрише сите податоци и лични информации зачувани и поврзани со уредот, да се одјави од неговата iCloud сметка и да ја оневозможи функцијата „Најди ми“.
7.7 Ај Стаил не е одговорен за губење на податоците и личните информации, како и за можните последици од нив, доколку тие сè уште се чуваат на уред даден за откуп на Ај Стаил, поради неисполнување на обврските од страна на Клиентот, наведени во чл.7.6. После купувањето на уредот од страна на Ај Стаил, сите податоци на него (доколку останат такви) ќе бидат трајно и неотповикливо избришани.
7.8 Клиентот гарантира дека производот на Apple доставен до Ај Стаил е во лична сопственост на Клиентот и тој има право да го пренесе/продаде, истиот не е предмет на судски спор или побарувања од трета страна и е ослободен од какви било оптоварувања или побарувања, односно не е предмет на закуп или залог .

VIII Услови за производот на Apple што е понуден за откуп како дел од Програмата
8.1 Секој уред на Apple-учесник подлежи на детална евалуација и дијагностички тест спроведен од Ај Стаил пред да започне вистинскиот процес на откуп.
8.2 За време на Дијагностичкиот тест, состојбата на уредот Apple ќе ја процени консултант на Ај Стаил преку визуелна и рачна проверка и тестирање на софтверот.
8.3 За да биде прифатен за откуп, уредот Apple мора да ги исполнува следните работни услови за време на дијагностицирањето:
а. Уредот се вклучува без никаков проблем;
б. Батеријата е достапна и може да се полни;
в. Адаптерот за напојување е достапен и функционира без проблеми (важи за компјутери и Apple Watch производи);
г. Состојбата на Уредот е како нов; без знаци на физичко оштетување (без пукнатини, гребнатини, дамки, други деформации и физички промени);
д. Сите делови се присутни, нема делови или компоненти што недостасуваат;
ѓ. Приклучокот за полнење работи без никаков проблем;
е. Сите прекинувачи и/или копчиња (вклучително и за вклучување/исклучување) се присутни и функционални;
ж. Камерата, дисплејот, тастатурата, звучникот, микрофонот или другите делови што се разликуваат на Уредот се неоштетени и функционални;
з. Уредот може да се вклучи и исклучи;
ѕ. Матичната плоча на Уредот е функционална, неоштетена и не е скршена;
и. Екранот/дисплејот на Уредот може да се вклучи, истиот е оперативен и неоштетен, без изгорени пиксели и темни, светли, обезбојувани и/или други слични флеки.;
ј. Уредот нема празен екран;
к. Читачот на SIM картички на Уредот и портот за полнење работат нормално и се неоштетени;
л. Оперативната програма работи правилно. Уредот има функционален софтвер;
љ. Уредот не е заклучен или блокиран;
м. Уредот се вклучува целосно и нормално (батеријата се полни со нормална брзина, функционира според техничките спецификации на производителот; работи кога е вклучена) уредот се вклучува;
н. Функцијата „Find My“ на уредот е оневозможена и Клиентот е одјавен од својата icloud сметка.
8.4 Редовното абење не влијае на проценката на состојбата на Уредот
8.5 Цената за откуп може да биде до 0 ЕУР, доколку Уредот има сериозни дефекти и/или не вклучува.

IX Пренос на податоци
9.1 Со купување на Apple производ кој спаѓа во Програмата, Клиентот се согласува дека преносот на податоци, програми и апликации на новиот Уред е целосно негова одговорност и не се обезбедува од Ај Стаил како услуга во рамките на Програмата. Ај Стаил не е одговорен за какви било загуби на податоци, поврзани со купувањето Уред според Програмата и не обезбедува услуги за пренос на податоци во рамките на Програмата.

X Постапка во случај на суспензија или прекинување на Програмата
10.1 Во случај Ај Стаил да одлучи да ја прекине или суспендира Програмата, тоа нема да влијае на тековните договори и Клиентот ги задржува правата и обврските утврдени при склучувањето на договорот. Клиентот има право да го заврши договореното право за откуп според овие правила.

XI Услови на Виша сила
11.1 Виша сила ќе се смета секоја непредвидлива надворешна причина надвор од контрола на Ај Стаил што го спречува извршувањето на договорената постапка во рамките на Програмата и/или овие Општи услови. Ај Стаил е ослободен од секаква одговорност доколку спроведувањето на Програмата е одложено, или спречено во случај на Виша сила.
Доколку Ај Стаил се повика на Виша сила, Клиентите ќе бидат известени со објавување на информациите на веб-страницата или известување преку е-пошта во рок од најмногу 5 работни дена од датумот на настанување на Вишата сила, освен во ситуации на општи и широко распространети информации.
11.2 Околностите Виша сила вклучуваат, особено, природни и/или индустриски катастрофи, радиоактивно зрачење, радиоактивно загадување, војна, бунт, револуција, граѓанска непослушност и отпор, воени или други државни удари, граѓанска војна и акти на тероризам, немири, генерален штрајк кој директно влијае на Ај Стаил, банкрот или колапс на меѓубанкарскиот платен систем, вонредна состојба, административни мерки за затворање комерцијални објекти.

XII Лични податоци
Во врска со учеството и управувањето со Програмата, Ај Стаил во својство на контролор на податоци ќе ги обработува личните податоци на Клиентот. Потребните информации се содржани подолу во овој дел и во Упатството за обработка на лични податоци објавени на нашата официјална веб-страница: https://istyle.mk/izjava-za-privatnost/
12.1 Цел и законски основи за обработка на податоците. Ај Стаил, како контролор на податоци, ги обработува личните податоци на Клиентите за целите на нивното учество во Програмата, потпишувањето на понудата за откуп и договорот за откуп. Обезбедувањето на личните податоци е неопходно за склучување и извршување на овие договори и за решавање на односите помеѓу Страните во оваа насока. Правни основи на обработката: (i) Склучување и извршување на договор; (ii) Заштита на легитимниот интерес – во случај на неисполнување на договорот од страна на Клиентот; (iii) исполнување на законските обврски – како што се финансиското известување и обврските поврзани со даноците.
12.2 Времетраење на обработката на личните податоци: личните податоци во однос на извршувањето на купопродажниот договор ќе се обработуваат во период од 5 години од склучувањето на првичниот купопродажен договор, односно од датумот на склучување на договорот за откуп (доколку е таков), или подолг период во случај на правен спор, до неговото конечно разрешување. Лични податоци содржани во сметководствени и даночни документи, регистри и финансиски извештаи, вклучувајќи документи за даночна контрола, ревизија и последователни финансиски инспекции – десет години;
12.3 Следниве приматели и/или категории на примачи може да имаат пристап до вашите лични податоци: а) Во случај да се постигне целта за обработка на податоците или за извршување на законските барања во однос на таа цел, Ај Стаил има потреба од соработка или услуги од трети страни, така што Ај Стаил може да им даде пристап до вашите податоци на такви трети страни, како што се нашите партнери (вклучувајќи без ограничување даватели на ИТ услуги, даватели на сметководствени услуги, адвокати), само ако пристапот до вашите лични податоци е неопходен со цел тие да ги извршуваат нивните доделени активности и задачи;
б) Компанијата Foxway OÜ, регистрирана во Естонија со ЕМБС 12703942, со седиште и адреса Килустику полк 1, општина Тарту, општина Вахи, 60534 Естонија, исто така ќе има пристап до дел од вашите податоци. Оваа компанија ќе ги обработи овие податоци согласно упатствата на Ај Стаил како нејзин процесор на лични податоци со цел да ја генерира понудата за откуп, да ја одреди цената за откуп, како и да ги продаде вашите уреди на Foxway купени од Ај Стаил. Оваа компанија податоците ќе ги добие користејќи ја платформата Foxway која генерира понуда за откуп и ни помага во извршувањето на дијагностичкиот тест.
в) Други приматели на лични податоци, доколку е потребно за исполнување на законските обврски или извршување на договорот склучен со вас.

12.4 Права на субјектите на податоци
Како субјект на податоци имате: право од нас да барате пристап до вашите лични податоци во секое време, како и да барате информации за причините/целите за кои ги обработуваме вашите податоци; право на исправка (ако не е точна) и бришење на вашите лични податоци (доколку се исполнети законските предуслови); право на пренос на податоци; право од нас да барате да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци; право на приговор на обработката на вашите лични податоци во случаи кога обработката се заснова на наш легитимен интерес. Детални информации за правата на субјектот на податоците и начинот на нивно остварување се содржани во Упатството за обработка на лични податоци објавени на нашата официјална веб-страница: https://Ај Стаил https://istyle.mk/izjava-za-privatnost/

Имате право на жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци
Агенцијата може да се добие на ++ 389 (2) 3230 635; ++ 389 (2) 3230 617; ++ 389 (2) 3230 790; ++ 389 (2) 3230 413; е-пошта: info@privacy.mk. Адресата на Агенцијата е на 14 кат, булевар Гоце Делчев 18, Скопје 1000.

Други информации: Детални информации за процесите на лични податоци се содржани во Упатството за обработка на лични податоци објавени на нашата официјална веб-страница: https://istyle.mk/izjava-za-privatnost/ и на хартија во продавниците за малопродажба на Ај Стаил.

Со учество во Програмата и потпишување на понудата за откуп, Клиентот потврдува дека ги прочитал информациите за личните податоци (како што е погоре наведено) и дека се запознал со Упатствата за обработка на лични податоци достапни на официјална веб-страница на Ај Стаил.

XIII Други одредби

13.1 Општите правила и услови за претплата се објавени на веб-страницата на Ај Стаил (обезбедете линк) и се достапни во продавниците за малопродажба на Ај Стаил.
13.2 Со пристапот и учеството во Програмата, Клиентот потврдува дека разбира, целосно се согласува и ги прифаќа овие Општи услови и правила.
13.3 Ај Стаил го задржува правото да ја прекине, измени или суспендира Програмата во секое време, по претходно известување на Клиентот. Известувањето ќе биде објавено на веб-страницата на Ај Стаил и во продавниците за малопродажба најмалку еден ден пред измената да стапи во сила. Прекинувањето или раскинувањето на Програмата нема на ниту еден начин да влијае на договорите кои се во постапка на извршување според Програмата, како и на веќе потпишаните понуди за откуп.
13.4 Во случај Клиентот да има прашања во врска со Програмата или овие Општи услови, може да го контактира Ај Стаил на следните податоци за контакт: https://istyle.mk/locations
13.5 Ај Стаил не е одговорен во случај на злоупотреба на Програмата или дел од неа, што ќе настанат како последица од дејствија на неовластени или трети лица. Ај Стаил ќе ги преземе сите разумни чекори за да ја заштити Програмата од било какви измами, злоупотреба или други обиди кои можат да му наштетат на угледот на Програмата и нејзините трошоци.
13.6 За се што не е регулирано во овие Општи услови и правила ќе важат и ќе се применуваат прописите на Република С.Македонија. .