• Македонски
 • English

iSTYLE pro firmy

Овозможете им на вашите вработени да постигнат најдобри резултати!

macOS и iOS се дизајнирани да се чувствувате комфорно и заштитено кога работите на нив. Со помош на интуитивните контроли успеваат многу поедноставно и побрзо да ги извршат зададените задачи на најдобар можен начин.
Целта е се разбира поефикасна и поефективна компанија!

 • Зошто Apple?
 • Кои сме ние?!
 • Што правиме ние?
 • Зошто iSTYLE?!

Apple во бизнисот

Производите на Apple се создадени да ги рефлектираат потребите на модерните компании и организации. Тие им нудат на вашите вработени моќни решенија со софистициран дизајн, кој сведочи за квалитетен бизнис партнер.

Со помош на интуитивните контроли, производите се лесно прилагодливи на мали, средни и големи компании, вклучувајќи и корпорации, каде се целосно компатибилни со бизнис системите и апликациите.

Популарноста на macOS и iOS платформите допринесува за поедноставна транзиција и помеѓу системите исто така, каде што повеќето вработени се запознаени со ваквата средина.

Дизајнирани за секој оддел

Apple производите имаат совршен дизајн, индуктивност при користење и широк екосистем од познати апликации и ова ги прави најдобрата алатка за секој вработен во компанијата. Помогнете им на вашите вработени да успеат во секојдневните операции и да допринесат и постигнат поголема вредност на вашата компанија.

Спремни за користење

Apple производите функционираат беспрекорно со апликациите кои ги користите секојдневно, како што се Google G Suit или Microsoft Office. Ова им дозволува на вашите вработени едноставно да преминуваат од една во друга апликација и да работат онака како што се навикнати.

Од сите мобилни платформи, Apple има најголем број на апликации потребни за вашиот бизнис. Како на пример business intelligence, billing, communication или мерење и следење на ефикасноста.

Можете едноставно да ги прилагодите вашите апликации кон вашите бизнис потреби и бизнис околина. Системот исто така може да биде интегриран кон веќе постоечки систем.

Безбедноста на прво место!

Производите на Apple штом ги извадите од кутија се целосно подготвени за користење, со веќе прилагоден сет на апликации. Ова едноставно решение вклучува и широка заштита на системот на самиот уред, апликациите и заштита на податоците во него.

Со редовните и бесплатни надоградби, можете да бидете сигурни дека поседувате сигурни уреди од исклучителен провајдер.

Едноставни за поставување, одржување и управување!

Благодарение на нивната компатибилност, производите на Apple целосно се интегрираат во бизнисот, без да попречуваат на останатите процеси на било кој начин. Воедно благодарение на Apple екосистемот, повеќето апликации можат да се користат на различни Apple уреди за побрз пристап до важните податоци и полесно донесување на одлуки.

Трошоци наспроти инвестиции

Производите на Apple во вашиот бизнис ќе имаат долг век на траење. Согласно квалитетот кој го поседуваат најчесто имаат највисока исплатливост од сите производи на пазарот, што допринесува за убедливо финансиско решение за секоја компанија.
Секако со финансиските опции кои ги нуди iSTYLE правиме овие производи да делуваат уште попривлечно.

Кои сме ние?!

Ние сме Apple Premium Reseller со долга традиција на пазарот. Нашиот B2B оддел веќе 3 години му помага на Вашиот бизнис и организација да пораснат.

Нашата цел е да го подобриме вашиот бизнис и да ви помогнеме да се фокусирате на поважни аспекти од вашето работење. Со помош на квалитетниот хардвер и негово лесно менаџирање вашите бизнис операции стануваат многу поедноставни.

Ние ви нудиме искуство

Во овие 7 години, соработувавме со повеќе од 100 големи, средни и мали бизниси и им помогнавме во интегрирање на производите.

Што е важно за нас?

Да ви предложиме оптимално решение или соодветни опции.

Да ви помогнеме да го комплетирате процесот на нарачка со што се би било многу брзо, ефикасно и безгрижно за вас.

Да ви понудиме поддршка од почеток до крај, бидејќи ако не изберете нас не сте оставени сами на себе.

Ве советуваме по телефон

Секогаш сме подготвени да ви покажеме како најдобро функционира системот на Apple. Чувствувајте се комфорно да не побарате секогаш кога ќе имате прашања. Само тогаш ќе научите како да ги користите сите предности на екосистемот на Apple без да се воздржувате, правејќи го вашето работење поедноставно. И ние некогаш сме биле почетници.

Обуки за вашите вработени

Преку тренинзи ќе им помогнеме на вашите вработени за побрзо адаптирање кон било кој нов Apple производ. Имаме сертифицирани инструктори, кои ќе ги научат вашите менаџери како ефективно да ги користат апликациите на Apple, со што нивниот работен ден ќе го направиме поедноставен. Тренинзите се одвиваат во просториите на корисникот.

Ние го избираме соодветниот производ за вас

Соодветно на вашите бизнис потреби, ние ви овозможуваме стандардни и специјални конфигурации, кои ви се потребни за правиот перформанс на вашите вработени. Конфигурациите можат да бидат прилагодени кон индивидуални бизнис потреби.

Во однос на стандардните конфигурации, ние исто така нудиме и додатоци на производите, како што се заштитни стакла, заштитни маски и футроли, како и додатоци за коли (полначи, држачи) итн.

Ние ќе се погрижиме за вас

Ние сме aвторизиран Apple сервис за Македонија. Имаме тим од сертифицирани, искусни професионалци. Како резултат на тоа овозможуваме висококвалитетни услуги во случај нешто неочекувано да се случи на вашиот Apple уред.

Ние ќе се погрижиме за вашиот уред

Со помош на Mobile Device Management (MDM), ние ќе ви помогнеме да ги сетирате, менаџирате сите ваши iOS уреди во вашиот бизнис. MDM овозможува на вашиот IT оддел да ја контролира сигурноста и содржината на уредите кои ги користат вашите вработени.

Зошто iSTYLE?!

За развој на компаниите и одржување на нивната позиција на пазарот денес, една од клучните работи е избирањето на соодветен бизнис партнер. Бидејќи сме целосно свесни за тој факт ние даваме сè од себе да ви помогнеме да ги решите и поедноставните вашите бизнис активности, со што вашиот целосен фокус ќе биде на растот на вашиот бизнис.

Што добивате од соработката со iSTYLE?

 • Цврсто партнерство за развој на вашиот бизнис. Веќе 7 години ние им помагаме на нашите клиенти да ги решат оперативните проблеми.
 • Личен Account менаџер со брз и индивидуален пристап до вашите бизнис потреби.
 • Професионално мислење за избор на соодветниот производ. Зависно од вашите потреби ние ќе ви понудиме најсоодветно решение по најдобра цена.
 • Плаќањето на фактура со можност за индивидуален договор и флексибилност во плаќањата, во зависност од големината на нарачката.

iSTYLE pro firmy

Allow your employees to do their best.

macOS and iOS are designed to make employees feel comfortable and safe when they work. With their intuitive controls, they will be able to fulfil their duties more easily and quickly and work as best they can. The result will be a more efficient and effective company.

 • Why Apple
 • Who we are
 • What We Do
 • Why choose us

Apple to Business

Apple products are made to reflect the needs of modern companies and organizations. They offer employees powerful solutions along with a representative design that underlines the image of a quality business partner.

With intuitive controls, products are easily deployed to small, medium and large companies, including corporations, where they are fully compatible with business systems and applications.

The popularity of the macOS and iOS platforms promote a smooth transition between systems also, as most employees already familiar with this environment.

Designed for any department

Apple products have the perfect design, intuitive control and the widest ecosystem of related applications. This makes them the best tool for any employee. Help your employees succeed in day-to-day operations and bring more value to your company.

Ready to use

Apple products work seamlessly with applications you use, such as Google G Suite or Microsoft Office. This allows your employees to conveniently switch between applications and work as they are accustomed to.

On all mobile platforms, Apple has the most applications you need for your business. Starting with business intelligence, billing, communication or measuring and recording efficiency.

You can easily customize your applications to fit your business needs and your business environment. Systems can also be integrated into back-end systems.

Safety first

Apple products are fundamentally ready for use with an out-of-the-box solution and application suite. This basic solution also includes system-wide protection from device security to applications to data protection.

With regular updates, including remote management assistance, you can be sure that you have secure products from a quality provider.

Easy to deploy, support and manage

Thanks to their compatibility, Apple products are fully integrated into your business without disrupting running processes in any way. Thanks to the Apple ecosystem, many applications can be extended to other Apple devices for faster access to important information and make decision making easier.

Costs and investments

Apple devices are built to last for years in your business. Due to the quality of products, they usually have the highest residual value of all products on the market. This makes it a convenient financial solution for any company. In addition, flexible financial leasing programs with iSTYLE as well as any repurchase we can make for your company make these products even more attractive.

Who we are

We are Apple's Premium Reseller with the longest tradition in the market. Our B2B department has been helping your businesses and organizations grow for over 3 years.

Our goal is to improve your business and help you focus on other important topics related to your business. By delivering quality hardware and its possible management, we make your business operation easier.

We will offer you experience

For more than 7 years of our existence, we have helped more than 100 big and mid-market businesses to help with both delivery and integration.

What is important to us

Suggest for you an optimal solution or its possible options.

Help you complete the order process so that everything is fast, efficient and worry-free for you.

Provide support in early and later operations. You're not alone, if you choose us.

We will advise you over the phone

We care to show how to use Apple's systems the best possible way. Do not be afraid to ask us anytime, if you have a question. We are here to help. Only then will you learn to use all the amazing features of the Apple ecosystem without any restraint, and make your business easier. We, too, were beginners once.

We will train your employees

We will help your employees with trainings to rapidly adapt any new Apple product. We have certified instructors who will teach your managers how to effectively use Apple applications with each other, making it easier for them to work and make their day less difficult.

We will select suitable products

Based on your business needs, we provide both the classic and special configurations you need for the right performance of your employees. The configurations can be combined according to the needs of individual work positions.

In addition to classic hardware, we will also provide accessories including cover glass, packaging and car chargers for specific conditions.

We'll take care of you

We are an authorized service provider for Apple products. We have a team of certified, experienced professional. As a result, we provide fast, high-quality service in case something unexpected happens to your Apple device.

We will take care of your device

With Mobile Device Management (MDM), we can help you set up and manage all iOS devices in your business in bulk. MDM enables your IT department to control the security and content of the devices your employees use. We will train your IT department to use MDM and assist you in initial setup.

Why us

For the development of companies and maintaining their position on the market today, one of the key activities is the selection of a suitable business partner. Being fully aware of this fact, we are doing our utmost to help you solve and facilitate your business operations so that you can fully focus on your business growth.

What does cooperation with iSTYLE bring to you?

 • A strong partnership for the development of your business. We have been helping corporate customers solve operational issues for over 7 years.
 • Personal Key Account Manager with fast and individual access to suit your needs.
 • Professional help with product selection. Based on your needs we will prepare the most suitable solution with the best possible price.
 • Purchase on invoice with the possibility of individual agreement of flexible due date, according to the order volume or type of cooperation.
 • Attractive financing options in the form of bank loans . Together we will help you to choose the right form of financing, thanks to which you can reinvest your own capital into development or other necessary activities.