Основни податоци

Име

АЈ СТАИЛ ДОО

Назив

Друштво за трговија и услуги увоз-извоз АЈ СТАИЛ ДОО штип

Статус

Активен

Правна форма

ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ

Матичен број

6808573

Деловно име

Деловно име

Друштво за трговија и услуги увоз-извоз АЈ СТАИЛ ДОО штип

Скратено име

АЈ СТАИЛ ДОО

Податоци за адреса

Назив на општина

Штип

Место

Штип

Адреса

ВАНЧО ПРЌЕ 65/-

Поштенски број

2000

Адреса за прием на електронска пошта

Деловни податоци

Време на траење

Неограничено

ЕДБ број

MK4029012511917

Дејности

Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници

Тековни сметки

Комерцијална Банка - 300080000151158
НЛБ Тутунска Банка - 210068085730145

Телефон

Интернет адреса